...

Algemene voorwaarden

dienstverlening en verkoop IPCloud

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, hierna: “voorwaarden”, wordt verstaan onder:
IPCloud: IPCloud, kantoorhoudende te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54389313.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon/rechtspersoon met wie IPCloud een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie IPCloud een aanbieding doet.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IPCloud en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle aanvragen, opdrachten en Overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Wijzigingen in dan wel aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IPCloud.

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, geldigheid zou missen, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

De Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met IPCloud heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per telefax of geautomatiseerde aanvragen, opdrachten of overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze algemene voorwaarden door IPCloud uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Offerte

De door IPCloud gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Opdrachtgever kan IPCloud niet aan haar offerte of aanbieding houden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer zij door IPCloud schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Opdrachtgever het door IPCloud aangeboden contract heeft ondertekend, dan wel bij feitelijke uitvoering.

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen, zonder dat Opdrachtgever daaraan het recht tot ontbinding van de Overeenkomst kan ontlenen.
Tenzij anders vermeld, zijn de door IPCloud opgegeven prijzen exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege en vermeld in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen;
Eventuele koersrisico’s zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van twaalf maanden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met perioden van twaalf maanden, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient te geschieden middels een aangetekend schrijven.

IPCloud is gerechtigd de Overeenkomst in meerdere fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
IPCloud zal zich naar beste kunnen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is IPCloud gerechtigd de uitvoering van het deel van de Overeenkomst dat tot een volgende fase behoort uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
IPCloud is niet verplicht om aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever IPCloud eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IPCloud zijn verstrekt, heeft IPCloud het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan IPCloud ter beschikking heeft gesteld. IPCloud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IPCloud is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

IPCloud heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtgever is verplicht de diensten en/of goederen af te nemen op het moment waarop deze hem aangeboden worden.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

Indien IPCloud op verzoek of met instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht en/of goederen heeft geleverd die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden/prestaties en goederen door de Opdrachtgever aan IPCloud worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van IPCloud. IPCloud is nimmer verplicht aan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te voldoen en kan verlangen dat daarvoor eerst een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen en/of meerwerk het oorspronkelijk overeengekomen of verwachte tijdstip van de aanvang en/of de termijn van uitvoering en/of de wederzijdse verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en IPCloud kunnen worden beïnvloed.

Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal IPCloud Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 6: Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van IPCloud opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die de nakoming door IPCloud van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever verhindert of waardoor de nakoming daarvan in redelijkheid niet van IPCloud kan worden verlangd, en die niet aan IPCloud zijn toe te rekenen en waarop IPCloud geen invloed op kan uitoefenen.

In geval van overmacht aan de zijde van IPCloud heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als IPCloud als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IPCloud niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, is IPCloud bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, zonder dat voor haar een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien IPCloud bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
IPCloud heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat IPCloud haar verbintenis had moeten nakomen.

Van het beroep op overmacht dient IPCloud onverwijld per e mail, telefax of aangetekende brief kennis te geven aan Opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

Abonnementskosten zijn periodiek en dienen bij het aangaan van de Overeenkomst vooruit te worden betaald en zullen vervolgens door middel van automatische incasso worden geïnd na verzending van de factuur door IPCloud.

De betaling van gebruiksafhankelijke vergoedingen wordt periodiek achteraf door middel van automatische incasso geïnd na verzending van de factuur door IPCloud.
Opdrachtgever zal de overige facturen van IPCloud binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op een door IPCloud aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim indien betaling uitblijft, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Hij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd, zulks voor de duur van het verzuim.

IPCloud heeft het recht, wanneer haar facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden betaald en/of inning door automatische incasso niet mogelijk is gebleken, elke verdere levering of andere verplichting op te schorten tot de openstaande facturen zijn betaald, dan wel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van hetgeen geleverd is en moet worden.

Indien IPCloud meerdere Overeenkomsten met Opdrachtgever heeft gesloten, kan IPCloud al hetgeen zij uit hoofde van die Overeenkomsten van Opdrachtgever te vorderen heeft verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever op IPCloud.
Opdrachtgever is niet bevoegd zijn opeisbare vorderingen op IPCloud te verrekenen met de opeisbare schulden aan IPCloud en/of zijn betaling op te schorten.

Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-, dan wel worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform artikel 6:96 BW. Zulks naar keuze van IPCloud, tenzij Opdrachtgever binnen veertien dagen na de eerste aanmaning door IPCloud schriftelijk meedeelt dat hij gebruik wenst te maken van de berekeningsmethode van artikel 6:96 BW.

De buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Indien IPCloud aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

IPCloud is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen of de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
er sprake is van overmacht;

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst aan IPCloud omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel zijn bedrijf aan derden overdraagt;
indien IPCloud Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IPCloud zijn verstrekt;
indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever, niet langer van IPCloud verlangd kan worden dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is IPCloud bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van IPCloud kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IPCloud op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IPCloud de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

Indien IPCloud tot ontbinding of opschorting overgaat, is zij geenszins gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor voor Opdrachtgever zijn ontstaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door IPCloud geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen hardware, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., blijven eigendom van IPCloud totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met IPCloud gesloten Overeenkomsten is nagekomen, inclusief de verplichting tot betaling van rente en kosten.

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden dan wel op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht IPCloud zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal.

Voor het geval IPCloud haar in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan IPCloud of door IPCloud aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IPCloud zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid is IPCloud niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik c.q. het niet kunnen gebruiken van de door IPCloud geleverde zaken en/of diensten, noch voor schade welke direct of indirect is veroorzaakt door of in verband met de (openbare) telefoonlijn-infrastructuur en/of het telecommunicatienet.

Opdrachtgever erkent dat aan het gebruik van het internet risico’s zijn verbonden, onder meer doordat de vertrouwelijkheid van verzonden of ontvangen berichten en informatie niet kan worden gegarandeerd. IPCloud is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die verband houdt met het gebruik van het internet.

IPCloud is niet aansprakelijk voor storingen en/of schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever eigenhandig instellingen heeft gewijzigd, onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van het geleverde en/of door niet (goed) functionerende randapparatuur bij Opdrachtgever.
Opdrachtgever dient IPCloud binnen twee weken na constatering van een defect of tekortkoming schriftelijk van dat defect of die tekortkoming op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever vervallen, waaronder het recht om zich over het geleverde te beklagen.

Indien IPCloud aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van IPCloud. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de netto factuurwaarde bedongen voor een half jaar.

IPCloud is in geen geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of enige andere schade dan die hiervoor is vermeld, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan IPCloud toe te rekenen valt of voor haar risico komt. De aansprakelijkheid van IPCloud voortvloeiend uit art 6:190 lid 1 BW is beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor IPCloud op grond van haar verzekering gedekt is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IPCloud beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtgever vrijwaart IPCloud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan IPCloud toerekenbaar is.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door IPCloud verstrekte bestanden of stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, digitale ontwerpen etc., berusten uitsluitend bij IPCloud of haar licentiegevers.

Alle hierboven onder a. genoemde bestanden of stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van IPCloud worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

IPCloud behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht / geschillen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle uit de Overeenkomst en/of uit deze voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De algemene voorwaarden van IPCloud staan vermeld op de website van IPCloud. Op het adres https://www.ipcloud.nl/algemene-voorwaarden zijn deze direct in te zien, te downloaden en/of te printen.
Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 54389313.

Telefoon

010 – 7670477

Email

info@ipcloud.nl

Bedrijfsgegevens

Bank ABN AMRO 60.43.38.295
IBAN NL92ABNA 0604338295
BIC: ABNANL2A
KvK 54389313
BTW 1346.31.109.B.01

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.